Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden webshop

Buroport bv
Gentsesteenweg 142, 9300 Aalst
e-mailadres:admin@buroport.com
tel.nr.: 053 78 83 96
btw nr.: BTW BE 0441.824.310
RPR Aalst

Artikel 1 – Algemeen

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, leveringen, werken en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten. De Koper verklaart de voorwaarden, welke hierna worden geformuleerd, te aanvaarden en erdoor te zijn gebonden. Geen andere algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn, tenzij met de uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging van Buroport bv.
 

Artikel 2 – Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro en exclusief BTW, tenzij anders vermeld, en inclusief alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.Voor leveringen onder de 150 euro, zullen forfaitair 7,5 euro transportkosten worden aangerekend ten laste van de Koper.

Artikel 3 – Belastingen en andere taksen

Prijzen van producten zijn exclusief BTW en andere belastingen en taksen m.b.t. de verkoop, verzending, of het gebruik van producten. Deze lasten en taksen zijn ten laste van de Koper.

Artikel 4 – Betaling

Alle leveringen van de Verkoper zijn contant en netto betaalbaar, tenzij anders vermeld op de factuur.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
• via kredietkaart
• via bankkaart
• via overschrijving op rekeningnummer BNP PARIBAS FORTIS BE10 2930 0032 4704
• contant bij afhaling
• onder rembours

In geval van laattijdige betaling zal het te betalen bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling door het enkele feit van het vervallen van de factuur worden verhoogd met een intrest van 1,25 % per maand (of, indien lager, de hoogst wettelijk toegelaten interest), onverminderd eventuele kosten en uitgaven (met inbegrip van gerechtskosten) gedaan door de Verkoper met het oog op de recuperatie van het door de Koper verschuldigde bedrag.

Indien een levering onbetaald gebleven is 30 dagen na de vervaldatum of na verstrijking van een toegestane betalingstermijn, wordt het verschuldigd bedrag verhoogd met een schadevergoeding van 10%, onverminderd de verwijlinteresten.

Bij levering in gedeelten zal de prijs van de niet afgenomen goederen onmiddellijk verschuldigd zijn, in het geval dat de reeds geleverde goederen niet zijn betaald en dit onverminderd het recht van de Verkoper om de overeenkomst met betrekking tot de overige, nog niet geleverde goederen, zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbonden te beschouwen en uit hoofde van deze ontbinding een forfaitaire vergoeding van 30% van de verkoopprijs te eisen.

Artikel 5 – Levering, annulatie en wijzigingen door de Koper

Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Buroport ernaar om bestellingen die voor 16:00 uur op een werkdag zijn geplaatst, de volgende werkdag te leveren, en dit binnen de kantooruren.  Genoemde of meegedeelde levertijden gelden altijd slechts als indicatie. Bij het niet nakomen verplicht dit Buroport niet tot schadevergoeding en geeft de Klant niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten.

Een consument is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre Buroport niet binnen 30 dagen na de aanvankelijk opgegeven of overeengekomen levertijd uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven. Buroport is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland en Luxemburg.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Buroport.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. 

Artikel 6 – Overdracht van risico en eigendom

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Buroport.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Buroport te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Niettegenstaande de hierboven vermelde handelsvoorwaarden, geschiedt de overdracht van het risico van de verkochte producten op het ogenblik van de aanvaarding van de bestelling tot aankoop door de Verkoper. De geleverde goederen blijven evenwel eigendom van de Verkoper, dit zolang het door de klant verschuldigd bedrag niet integraal is voldaan. Verkoper blijft gerechtigd, en wordt hiertoe onherroepelijk en zonder rechterlijke tussenkomst door de klant gemachtigd, om de niet tijdig betaalde goederen terug te nemen.

De Koper staat in voor het risico met betrekking tot het vervoer van de goederen, zelfs indien deze franco zou geschieden en dient elke breuk en beschadiging, gedurende het vervoer ontstaan, voor zijn rekening te nemen.

Artikel 7: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen.
Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Buroport zo snel mogelijk inlichten.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 8 – Klachten

Klachten moeten per aangetekend schrijven aan de Verkoper worden ter kennis gebracht binnen de 48 na ontvangst van de goederen en in elk geval vóór het gebruik ervan. Indien binnen deze termijn van 48 uur geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg dat levering zonder meer geacht wordt te zijn aanvaard. De klantendienst van Buroport is bereikbaar op het telefoonnummer +32 053 78 83 96, via e-mail op order@buroport.com of per post op het volgende adres Buroport bv, Gentsesteenweg 142, 9300 Aalst. Klachten kunnen hieraan gericht worden.

De aansprakelijkheid van de Verkoper voor zichtbare of verborgen gebreken of niet-conforme levering zal in ieder geval beperkt zijn tot de prijs van de producten die aanleiding geven tot de aansprakelijkheid. De Verkoper zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte schade, gevolgschade of incidentele schade.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Elk geschil voortkomend uit deze overeenkomst zal tot de exclusieve bevoegdheid behoren van de rechtbanken te Dendermonde. Alle betwistingen, binnen het kader van hetgeen bepaald in artikel 590 van het Gerechtelijk Wetboek, ressorteren onder de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht van Aalst.

Elke mogelijke vordering van de Koper ontslaat deze niet van de verplichting te betalen binnen de voorziene termijn. Het Belgisch recht is van toepassing.

Artikel 10 – Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen :
De Koper heeft het recht aan de Verkoper  mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de  klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Buroport bv, Gentsesteenweg 142, 9300 Aalst.
Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (GLS, Bpost, enz) te worden terugbezorgd.
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:
- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden